17 Şubat, 2019 - Pazar

ETİK KOMİSYONU’NUN FAALİYETLERİ


 

Genel faaliyetler:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu Maddesi hükmü gereğince; Bakanlığımız Etik Komisyonunun, bahse konu Yönetmelikte belirtilen “Bildirim ”ile ilgili amir hükümlerinin gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemler yapılmıştır.

Komisyonumuzun göreve başladığı 09.11 2007 tarihinden günümüze kadar, mevcut personel ile göreve yeni başlayan personele, Etik Sözleşmesi okutturularak imzalattırılmış olup, Bakanlığımız kadrolarına olacak katılımlarda da Etik Sözleşmesi okutularak imzalatılmak suretiyle ilgili Yönetmelik gerekleri ifa edilecektir.

12. Aralık 2007 tarihinde; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri metni; merkez teşkilatına, (Devredilen) İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, ÇASGEM’ne, gönderilerek, personele duyurulması istenmiştir

26 Şubat 2008 tarihinde; Bakanlığımız üst düzey yöneticilerine yapılan lojman tahsisleri uygulamalarında Etik İlkelere bağlı kalınması konusundaki uyarı içerikli talimat yazısı, ilgili ve bağlı kurumlarımıza gönderilerek, konu izlenmeye alınmıştır.

01 Mayıs 2008 tarihinde; Etik Eğitmenliği kazanımı amacıyla, Bakanlığımızdan iki personel, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gönderilerek etik eğitmeni olması sağlanmıştır.

12 Mayıs 2008 tarihinden günümüze kadar, Başbakanlık Etik Kurulunca ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen konferans seminer ve benzeri etkinliklere, Başta Bakanlığımız Etik Komisyonu Başkanı ve üyeleri olmak üzere, uygun görülen diğer personelin de katılımı sağlanmıştır.

12 Ocak 2009 tarihinden günümüze kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda; Bakanlığımız internet sitesinde;

 • Etik Komisyonu’nun faaliyetleri,

 • Etik Komisyonu’na seçilen Başkan ve üyeleri,

 • Etik Davranış İlkeleri,

 • Etik Komisyonu’nun Görevleri ile Başvuru Usul ve Esasları

hakkında, Etik Komisyon Sekretaryası (Personel Dairesi Başkanlığı) tarafından gönderilen metinlerin yayımlanması sağlanmış ve yeni bilgilerle ilgili olarak da irtibat devam etmektedir.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca yayımlanan, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri metni; Merkez teşkilatına dağıtımlı olarak gönderilmiş ve her kademedeki personele imza karşılığı duyurularak, imza föylerinin Komisyonumuz Sekretaryasına gönderilmesi istenmiştir.

Sonuncusu, 17.Aralık 2012 tarihi olmak üzere, yılbaşının yaklaştığı tarihlerde, ilgili Yönetmeliğin 15. Madde hükmü; “Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı” ile ilgili amir hüküm metni, dağıtımlı olarak Bakanlığımız merkez birimlerine gönderilerek uyulması konusunda uyarılmıştır.

17 Aralık.2012 tarihinde Etik Komisyonunun Görevleri ile Başvuru ve resen inceleme usul ve esaslarıyla Bakanlığımız Etik Komisyonunun iletişim bilgilerini içeren yazımız, personele duyurulmak üzere dağıtımlı olarak Merkez teşkilatına gönderilmiştir.

14 Mayıs 2013 tarihinde ise, Bakanlığımız internet açılış sayfasında yayımlanmak üzere; Kamu Personeli Etik Davranış İlkeleri metni ile Etik ve güzel ahlak konusunda söylenen özlü sözleri içeren bir yazımız da Strateji Başkanlığına gönderilmiş bulunmaktadır.

Mayıs 2013 tarihi itibariyle, ÇSGB İnternet açılış sayfasında, Etik Komisyonu başlığı altında; İletişim Bilgileri, Etik Komisyonun Görevleri, Etik Sözleşmesi, Etik Davranış İlkeleri, Etik Komisyonun Faaliyetleri ve Kamu Görevlileri Etik Rehberi yayımlanarak, Bakanlığımız personelinin ve internet kullanıcılarının faydasına sunulmuştur.

Temmuz 2013 tarihli itibariyle de; Komisyonumuz Faaliyetlerinin fevkinde bir farkındalık oluşturulması ve etik bilgilerin zihinlerdeki tazeliğinin korunması amaçlanarak; Bakanlığımız hizmet binalarının sıklıkla görülebilecek alanlarına panolar monte ettirilmiş olup, bu panolarda etikle ilgili bilgiler yayınlanmakta ve periyodik zamanlarda yenilenerek, personelin faydasına sunulmaktadır.

 

Eğitim faaliyetleri:

16 Ekim 2008 tarihinde Gebze’de düzenlenen, Etik Eğiticisi Eğitimi Programına katılmak üzere, Bakanlığımızdan personel görevlendirilerek, Bakanlığımız personeline etik eğitimi verecek sertifikalı bir Etik Eğitmeni kazanımı sağlanmıştır.

14 Kasım 2008 tarihinde; kurum ve kuruluşlarda etik kültürünün yerleştirilmesi konusunda daha aktif rol almaları, bu güne kadar yapılan iyi uygulamaların paylaşılması ve Kurulla işbirliğinin geliştirilmesi konularının, Etik Komisyonu Başkanları ile tartışılması amacıyla Kızılcahamam’da düzenlenen seminere, Müsteşar Yardımcısı düzeyinde katılım sağlanmıştır.

23-24 Şubat 2009 tarihlerinde; Etik Eğitimi Stratejisi doğrultusunda, Başbakanlık Etik Kurulu’nun da katkıları ile “Etik Bilgilendirme” adı altında, Bakanlığımız personeline eğitim verilmiştir. (571 personel)

24 Aralık 2009 tarihinde; Bakanlığımız konferans salonunda, merkez teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımında, “Kamuda Etik Liderlik” konulu eğitim verilmiştir. (209 personel)

Makamın 25.Mayıs 2010 tarih ve 3327 sayılı Olur’u ile Komisyonumuz “Etik Eğitimi Stratejisi” yürürlüğe konulmuştur.

24 Mayıs 2011 tarihinde; Bakanlığımız konferans salonunda, merkez teşkilatı üst düzey yöneticileri ile müfettiş yardımcılarına, Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik konulu eğitim verilmiştir. (211 personel)

İlgili Yönetmeliğin 25 inci Maddesi gereği uygulanarak, Etik konusu, Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Kitabı’na konulmuştur.

Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde Etik Şubesi teşkil edilmiştir.

Her yıl, Etik Günü ve Haftası münasebetiyle, konferans ve benzeri etkinliklerin yanı sıra, hizmet binalarının muhtelif yerlerine, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri afişleri asılarak, personelin bilgilerinin tazelenmesi amaçlanmıştır.

İş müfettiş yardımcılarına 27.11.2012 tarihinde Antalya’da verilen mesleki eğitimin yanı sıra, etik konusunda da farkındalık oluşturulmasını teminen, 484 iş müfettişi yardımcısı ile 86 idari personele, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bakanlığımız Etik Eğiticisi Halil İbrahim Çevik ile İş Baş Müfettişi E. Onan KURU tarafından Etik Kurallar hakkında eğitim verilmiştir.

Makamın talimatları doğrultusunda; Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı ile ÇASGEM’nin birlikte Antalya’da bir Hizmet İçi Eğitim programı tertip edilerek;

 • 14.01 2013-12.02.2013 tarihlerinde Aday Memur Hazırlık Eğitimi’nde               : 63 personele

 • 05.04.2013-06.04.2013 tarihlerinde Bakanlık personeli Hizmet İçi Eğitimi’nde    : 270 personele

 • 20.04.2013-21.04.2013 tarihlerinde Bakanlık personeli Hizmet İçi Eğitimi’nde    : 398 personele

Prof. Dr. Fevzi ULUBEY ve Prof. Dr. Mualla BİLGİN tarafından Etik Eğitimi verilmiştir.

Ayrıca, Bakanlık personeline yönelik olarak, 11.05.2013-12.05.2013 tarihlerinde Antalya’da 400 personele etik eğitimi verilmiştir. Böylece sadece 2013 yılı Mayıs ayına kadar 1131 personele etik eğitimi verilmiş olmaktadır.

Bu faaliyetleri takiben.27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan Etik Günü ve Haftası münasebetiyle; 30 Mayıs 2013 Perşembe günü, Bakanlığımız Reşat Moralı salonunda, Bakanlığımız ile ilgili ve bağlı kuruluşların üst düzey yöneticilerinin  katılımlarıyla; sunumunu Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat MURAT’ın sunumunda bir Etik konferans verilmekle, toplamda 2892 personele etik eğitimi verilmiştir.

Komisyonumuz bununla da yetinmeyerek, takip eden tarihlerde de, Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile bağlı ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerine yönelik etik eğitimler için çalışmalarına devam edecektir.

Mayıs 2013 tarihi itibariyle, ÇSGB İnternet açılış sayfasında, Etik Komisyonu başlığı altında; İletişim Bilgileri, Etik Komisyonun Görevleri, Etik Sözleşmesi, Etik Davranış İlkeleri, Etik Komisyonun Faaliyetleri ve Kamu Görevlileri Etik Rehberi yayımlanarak,  Bakanlığımız personelinin ve internet kullanıcılarının faydasına sunulmuştur.

Temmuz 2013 tarihli itibariyle de; Komisyonumuz Faaliyetlerinin fevkinde bir farkındalık oluşturulması ve etik bilgilerin zihinlerdeki tazeliğinin korunması amaçlanarak; Bakanlığımız hizmet binalarının sıklıkla görülebilecek alanlarına panolar monte ettirilmiş olup, bu panolarda etikle ilgili bilgiler yayınlanmakta ve periyodik zamanlarda yenilenerek, personelin faydasına sunulmaktadır.

Adil, güler yüzlü, çözüm üreten ve geleceğine umutla bakan çalışanların yetiştirilmesinde elzem olan Yönetici Etiği metni; Bakanlığımızda görev yapan üst yöneticiden şube müdürüne kadar olan yönetici kadroya dağıtılmak üzere merkez birimlerine ve Türkiye genelinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilerek; yöneticilerden beklenen etik davranışlara ilişkin bilgilerin tazelenmesi ve hedeflenen Etik Yönetici profilinin yansıtılması amaçlanmıştır.

 

Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar

Yönetim görevinizi yerine getirirken;

 • Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.
 • Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği etkili bir çalışma ortamı oluşturunuz.
 • Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.
 • Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.
 • Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.
 • Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.
 • Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.

2014 yılı Ocak ayından bu güne kadar; Bakanlığımız Etik Komisyonunun faaliyetleri sonucunda, personelin etik konusundaki kazanımlarının müzakere edildiği ve bunun da fevkinde bir farkındalık kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan gündem maddelerinin görüşüldüğü Komisyon toplantıları yapılmıştır.

25-31 Mayıs 2014 Etik Günü münasebetiyle bastırılan etik konulu ve farklı görünümlerdeki afişler, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı hizmet binalarında bulunan Etik panolara konularak, personelin konu hakkındaki bilgileri tazelenmiştir.

16 Haziran 2014 tarihinde, Bakanlığımız Reşat Moralı toplantı salonunda, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız yöneticilerine yönelik olarak, sunumunu Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Sedat Murat’ın yaptığı; Sosyal ve Ekonomik Kalkınmada Etiğin Rolü konulu bir konferans / seminer düzenlenmiştir.

Ekim 2014 tarihinde; Personelin etik farkındalığının artırılması için 24 adet afiş bastırılmış ve Bakanlığımız hizmet binalarının asansör girişlerine ve diğer müsait alanlara asılarak, personelin faydasına sunulmuştur.

Aralık 2014 tarihinde; Bakanlığımız eylem planında yer alan Etik Örnek Olaylar başlığı altındaki eylem maddesi Etik senaryolar belirlenerek Komisyon kararına bağlanmıştır. Bakanlığımız personelinin bilgisayarlarına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı marifetiyle, mesaj olarak gönderilmiştir.

Yine aynı tarihlerde; Bakanlığımız personelinin bilgisayarlarını ilk açtıklarında 5 saniye süre ile Etik Güzel Sözler gösterilmek üzere, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapılmıştır.

Bakanlığımız merkez teşkilatı ile Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda çalışan her kademedeki personele etik eğitimi verilmesi için 2014 yılı ilk yarısında başlatılan çalışmalar, Aralık ayında neticelenmiştir. Bunu müteakip; eğitimlerin daha sık aralıklarla verilmesi amacına yönelik olarak, Etik Eğiticisi yetiştirilmesi için belirlenen personelin eğitimlerinin Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca verilmesini teminen; bahse konu Kurul Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Komisyonumuz tarafından belirlenen etik eğiticisi adayları, Etik Kurul’ca belirlenecek eğitim programı çerçevesinde eğitime katılacaklardır.

Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığından alının yazı doğrultusunda; 2015 yılı Nisan ayında 30 adet afiş bastırılmış ve etik konulu afişler için, Bakanlığımız hizmet binalarında bulundurulan panolara konularak, Personelin Etik İlkeler hakkındaki bilgilerinin canlı tutulması hedeflenmiştir.

Bakanlığımıza Etik Eğiticisi kazandırmak için, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda; her unvandaki personele etik eğitimi verebilecek niteliklere sahip, merkez teşkilatı ve ÇASGEM de görevli 25 personele, 06-08- Mayıs 2015 tarihleri arasında, 3 gün süreyle, belirtilen Kurul eğiticileri marifetiyle etik eğiticisi eğitimi verilmiştir.

Etik eğiticisi eğitimini başarıyla tamamlayan personele, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan vekili Selçuk Hondu ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Etik Komisyonu Başkanı Ali Kemal Sayın ile eğitimde emeği geçenler tarafından eğitici sertifikaları verilmiştir.

24 Mayıs 2015 tarihinde; Bakanlığımız konferans salonunda; merkez teşkilatı, ilgili ve bağlı kuruluşlar Şube Müdürleri dahil üst düzey yöneticiler ile İş müfettişi ve İş Müfettiş yardımcılarına, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Sedat MURAT tarafından ”Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik” konulu konferans verilmiştir

 

ÇSGB Etik Komisyonu. 

 

 

 

 

 

 
© 2019 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA